صفحه نخست آداب و رسوم اسلامی خطبه های جمعه (۳۹) انواع غلو در عصر حاضر با برخی اضرار و پیامد‌ه...

(۳۹) انواع غلو در عصر حاضر با برخی اضرار و پیامد‌های آن

در گذشته نمونه‌های متعدد غلو و افراط ‌گرایی عقیدوی و عملی را بیان کرده شد، اما در عصر حاضر بسبب بروز فتنه‌های مختلف و فاصله‌گرفتن مردم از علوم ومعارف دینی و شرعی، مخصوصا در اثر نادیده‌گرفتن فهم علمای سلف در تفسیر نصوص، نمونه‌های دیگر غلو و افراط‌گرایی را که بیشتر در مابین جوانان و افراد کم سن وجود دارد میتوان مشاهده نمود که عمده‌ترین آن‌ها را موارد ذیل تشکیل می‌دهند:

- غلو در مفهوم (جماعت)، طوری‌که عدۀ از مردم نصوصی را که به پیروی از جماعت و قرار‌داشتن در پهلوی آن حکم می‌کند، به جماعت و گروه مخصوص خود شان ارتباط می‌دهند.

- غلو و افراط در تعصب ورزیدن به جماعت و با یک گروه مشخص.

- جماعت و یا تنظیم مخصوص را مصدر و معیار حق قرار دادن.

- غلو در مورد رهبر جماعت مخصوص.

- حکم‌کردن به تکفیر شخص و یا فردی در اثر ارتکاب گناه و معصیت.

- تکفیر نمودن بلا قید و شرط حاکمی‌که به غیر ما أنزل الله حکم می‌کند.

- تکفیر نمودن بلا قید و شرط آن عده افرادی‌که از حکم حاکم بغیر ما أنزل الله پیروی و متابعت نمایند.

- تکفیر نمودن بلا قید و شرط کسی‌که از جماعت خارج گردد.

- تکفیر ‌نمودن کسیکه در جامعه امروزی مسلمانان زندگی کند و راه هجرت را در پیش نگیرد.

- تکفیر‌نمودن بلا قید و شرط یک فرد معین بدون در نظر داشت ضوابط و اعتبارات شرعی.

- تکفیر ‌نمودن کسانیکه از تکفیر شخصی‌که ایشان به تکفیر آن حکم نموده‌اند، ابا و امتناع ورزد.

طوری‌که به ناحق و بدون کدام موجب و مجوز شرعی به تکفیر فرد و یا افراد معینی اقدام می‌ورزند، همچنان کسانی را که در این حکم با ایشان همنوا نباشند تکفیر می‌نمایند.

- شک و تردید در اسلام مسلمانان قبل از دقت و شناسایی آنها.

- حکم‌نمودن به جاهلیت و یا جاهلی بودن جامعه امروزی مسلمانان.

- صادر‌نمودن حکم دار الکفر و دار الحرب در مورد کشور‌های امروزی مسلمانان و بالآخره حلال دانستن جان و مال ایشان.

- غلو در مذمت تقلید و مقلدین و حکم به تکفیر ایشان.

- وادار ساختن و یا لازم و حتمی قرار‌دادن اجتهاد برای تمام مردم، بخاطر رسیدن و دست‌یابی به احکام شرعی.

- حرام قرار‌دادن طیبات و یا اشیای پاک و حلال.

- اختیار‌نمودن روش‌های تشدد گرانه بر مردم.

- اعلان خروج و بغاوت بر حاکم و زمامدار مسلمان.

- خروج و بغاوت بر علیه حاکم ظالم و جابر.

- حرام قرار‌دادن تعلیم و آموزش و دعوت بطرف امی گرایی و یا بیسوادی.

- حرام‌دانستن اقامه نماز در غیر مساجد چهارگانه به ادعای اینکه تاسیس این مساجد به اساس تقوی و اخلاص نبوده است.

- توقف در ادای نماز جمعه به دلیل اینکه امت در حالت ضعف و ناتوانی بسر می‌برد.

فاصله‌گرفتن از جوامع اسلامی امروزی [۲۶۳]. این بود نمونه‌های از غلو در عصر امروزی‌که یک تعداد مردم – مخصوصا قشر جوان - که آگاهانه و یا نا آگاهانه به آن مبتلا هستند.

[۲۶۳] (مشکلة الغلو فی الدین ۱ /۳۷- ۳۹).