صفحه نخست آداب و رسوم اسلامی خطبه های جمعه علایم و مشخصات عمدۀ غلو جزئی و عملی:

علایم و مشخصات عمدۀ غلو جزئی و عملی:

با توجه به نصوص و روایاتی‌که دین را بسیار ساده و آسان معرفی نموده و از طرف دیگر از هر گونه غلو و افراط منع کرده است میتوان برخی علایم و مشخصات غلو جزئی و یا عملی را بیان داشت.

۱- تفسیر تشدد گرایانه نصوص قرآن و حدیث مانند نذر گردانیدن بعض اعمال شاقه.

۲- ملزم قرار‌دادن خود و یا دیگران به عملی‌که خداوند آن عمل را بطور عبادت و یا ثواب واجب و لازم قرار نداده است.

۳- حرام قراردادن اشیای خوب و پاک، مانند حرام قرار‌دادن گوشت و برخی خوردنی‌های دیگر طوری‌که نمونۀ آن در گذشته بیان شد.

۴- ترک‌نمودن اشیای ضروری که انسان بخاطر بقای خود هیچ وقت از آن مستغنی شده نمی‌تواند مانند خوردن، نوشیدن، خوابیدن، ازدواج وغیره.

۵- غلو در مدح فرد و یا افراد طوری‌که آن فرد و یا افراد را به مرتبه عصمت رسانده و آن را مصدر حق و یا معیار شناخت حق عقیده و باور کند طوری‌که قرآن و سنت مصدر حق است.

۶- همچنین غلو در مذمت فرد و یا افراد طوری‌که یک فرد مسلمان یا افراد مسلمان را بی‌دین و یا از دین خارج تصور کند.

***