صفحه نخست آداب و رسوم اسلامی خطبه های جمعه حجاب شرعى در روايات اسلامى:

حجاب شرعى در روايات اسلامى:

در رابطه با این موضوع حدیث‌هاى بى‌شمار نقل و به ثبوت رسیده است که مجموع آن ناظر به پوشاندن تمام اعضاى بدن زن با شمول چهره و دست‌هاى آن است، و این نصوص به گونۀ زیر به سه دسته تقسیم می‌گردد:

الف- احادیثی‌که پوشاندن صورت و سایر اعضاى بدن زن را لازم مى‌گرداند.

ب- روایاتی‌که حجاب را به زنان پیامبر ج و به تأسى از آن‌ها به تمام زنان مسلمان فرض قرار داده است.

ج- دلایلی‌که فرو بستن چشم‌ها را از نامحرم تأکید نموده، و چشم‌چرانى را حرام می‌گرداند که حجاب لازم آنست.