حد حجاب شرعى:

از آیات و احادیث متعددى‌که در مورد حجاب وارد و ثابت شده، کیفیت حجاب شرعى، و چه مقدارى از بدن باید پوشانده شود؟ و حجاب در برابر چه کسانى لازم است؟ و استثناءات آن چیست؟ به خوبى دانسته می‌شود.

و همچنان با اندک دقت در الفاظ قرآن در پرتوی روایات صحیح تفسیرى، و بررسى دقیق و عمیق حدیث‌ها و روایات اسلامى، و اقوال علماى تفسیر و حدیث و فقهاى اسلام درمی‌یابیم که حجاب شرعى شامل تمام بدن زن با شمول صورت آن نیز می‌باشد که پوشاندن آن در برابر بیگانگان لازم و ضرورى است.