مفهوم شرعى حجاب:

حجاب شرعى: عبارت از پوشش مخصوصی است که زن‌ها توسط آن بدن خود را از مردانی‌که از نظر شرعى محرم محسوب نمی‌گردند، می‌پوشانند.