ثمره و فوائد صبر:

از لابلای آیات و نصوص وارده پیرامون صبر میتوان برخی فواید و ثمره‌های آن را بطور فشرده ذکر کرد:

۱- صبر وسیلۀ خوبی برای حصول هدایت قلبی و آرامش روحی می‌باشد.

۲- صبر دلیل کمال ایمان و حسن اسلام صبر‌کننده می‌باشد.

۳- صبر یکی از وسائل کسب محبت الهی و دوستی مردم می‌باشد.

۴- صبر سبب نایل گردیدن به تمکین در زمین می‌باشد.

۵- صبر یکی از اسباب نایل شدن به بهشت و رهایی از دوزخ می‌باشد.

۶- سبب حصول معیت و کمک الله تعالی می‌باشد.

۷- صبر یکی از علایم خوبی از مظاهر و علایم رجولت و مردانگی به شمار می‌رود.

۸- صبر وسیلۀ کسب تحسین و آفرین از طرف پروردگار است.

۱-