برخی از شروط و آداب دعا:

شکی نیست که دعا که یکی از قوی‌ترین اسباب برای دفع مکروه و رسیدن به مطلوب به شمار می‌رود برای مسلمان حیثیت سلاح را دارد، و سلاح زمانی میتواند مؤثر تمام شود که از کیفیت خوب برخوردار بوده و بازوی‌که سلاح توسط آن استخدام می‌گردد نیز قوی باشد، پس دعا هم زمانی میتواند سبب بر‌آورده‌شدن حاجت، حاصل‌شدن مطلوب و دور شدن مکروه گردد که شروط و آداب آن مراعات گردد، در گذشته به برخی از شروط دعا اشاره شده بود اکنون قبل از بیان کردن آداب دعا به برخی شروط دیگر آن نیز اشاره می‌گردد که مهمترین آن‌ها شروط ذیل اند:

۱- دعا ‌کننده باید این حقیقت را درک کند و بداند که قدرت و توانایی اجابت دعا را تنها الله تعالی دارد و بس.

۲- دعا و حاجت خود را تنها از الله تعالی بخواند، زیرا فریاد نمودن غیر الله شرک تلقی می‌گردد.

۳- باید دعا‌کننده در هنگام دعا به یکی از انواع توسل مشروع، مانند توسل جستن به نامی از نام‌های الله تعالی و یا صفتی از صفات الله تعالی، و یا به اعمال صالح توسل بجوید.

۴- خود‌داری نمودن از عجلت در اجابت دعا.

۵- دعای خیر.

۶- داشتن گمان نیک در مورد الله تعالی.

۷- دعا با حضور قلب.

۸- حلال‌بودن غذا، نوشیدنی و پوشیدنی.

۹- خود‌داری نمودن از اعتدا و تجاوز در دعا.