صفحه نخست آداب و رسوم اسلامی خطبه های جمعه (۲۴) احکام دعاء و شروط اجابت آن

(۲۴) احکام دعاء و شروط اجابت آن