مراتب روزه‌های ماه محرم:

مرتبۀ اعلی و یا برتر این است که انسان روز‌های نهم، دهم و یازدهم را روزه گیرد، اگر نتوانست پس نهم و دهم را روزه گیرد، و اگر این دو روز را هم نتوانست پس حد اقل باید روز دهم را روزه گیرد.

***