تعریف قربانی:

قربانی‌که یکی از عبادات مالی به حساب می‌رود عبارت است از: ذبح‌کردن چهار پایانی در روز عید قربان و ایام تشریق با در نظر داشت شرایط خاصی، بمنظور نزدیک‌شدن و تقرب جستن به الله متعال است.