الف- تعريف حج:

حج در لغت بمعنی: قصد‌کردن. و از نظر شرعی عبارت از اظهار و ادای بندگی الله است با انجام مناسک و روش‌های مخصوص حج، مطابق با سنت و روش پیامبر ج در جای و مکان مخصوص، و زمان مخصوص.