تعریف صوم (روزه):

صوم واژۀ عربی است که معنی امساک را افاده می‌کند.

و در اصطلاح شرع عبارت از: امساک از خوردن، آشامیدن و آمیزش جنسی از صبح صادق تا غروب آفتاب به نیت روزه، و تقرب به الله [۸۹].

[۸۹] مختصر فقه از کتاب و سنت.