۴- فلسفۀ سیاسی زکات:

اسلام به صفت یک مکتب صرفا اخلاقی و یا فلسفی و اعتقادی ظهور نه کرد، بلکه به عنوان یک آیین جامع که تمام ابعاد زندگی بشر را دربر دارد، و تمام نیازمندی‌های مادی و معنوی در آن پیشبینی شده، پا به عرصۀ ظهور گذاشت.

اسلام از همان عصر پیامبر ج با تأسیس حکومت همراه بود، و توجه خاص به حمایت از محرومان و مبارزه با فاصلۀ طبقاتی دارد.

و همچنان حکومت اسلامی برای حفظ موجودیت خود در برابر هجوم دشمن، نیاز به سرباز آن مجاهدی دارد که هزینۀ آن‌ها از طرف حکومت پرداخته می‌شود.

و نیز کارمندان حکومت اسلامی، وسایل تبلیغاتی و مراکز دینی، هر کدام نیازمند به صرف هزینه‌ای است که بدون یک پشتوانۀ مالی منظم و مطمئن، سروسامان نمی‌پذیرد.

به همین دلیل اسلام مالیاتی را به افراد ثروتمند جامعه (به عنوان زکات) واجب نمود که اساس نظام مالی و اقتصاد دولت اسلامی را تشکیل می‌دهد [۸۷].

[۸۷] تفسیر نمو نه.