۱- اثرتشریعی زکات:

زکات از پایه‌های اساسی نظام مالی و اقتصادی اسلامی و به مثابۀ ستون فقرات اقتصاد اسلامی می‌باشد.

نظام مالی اسلام- مانند سایر بخش‌ها- بر این اصل استوار است که در حقیقت الله تعالی مالک همه چیز است. و این اعتراف چنین نتیجه را به دنبال دارد که تنها او تعالی حق دارد که نظام اقتصادی را تعیین نموده حقوق مالی، حدود و مالکیت شخصی و پیامد‌های آن را مشخص سازد.

زکات بهترین نمونۀ عملی این قانون‌گزاری، و رمز تسلیم‌بودن مسلمانان به حکم الله تعالی در مسایل و قضایای مالی و اقتصادی است.