الف- تعريف زكات:

زکات در لغت به معنای: طهر و پاکی، نمو و زیادت و برکت است.

زکات در اصطلاح شریعت عبارت است از: اخراج و پرداخت مقدار معین از مالی‌که نصاب زکات را تکمیل کرده بادر نظرداشت شرایط مخصوصی به مستحقین آن.