صفحه نخست آداب و رسوم اسلامی خطبه های جمعه اعمالی را که قبل از رفتن به نماز جمعه مستحب شمرده ...

اعمالی را که قبل از رفتن به نماز جمعه مستحب شمرده می‌شود: