د- حکم نماز جمعه:

نماز جمعه که دو رکعت می‌باشد بر هر مسلمان مرد، عاقل، بالغ، آزاد و مقیم فرض عین بوده که فرضیت آن بر اساس قرآن و سنت و اجماع امت بطور قطعی ثابت است.

و نیز در شعایر اسلام روز جمعه مرتبۀ بزرگی را دارا می‌باشد، و منکر فرضیت نماز جمعه از دایرۀ اسلام خارج گردیده و کسیکه بدون عذر به علت تنبلی و کسالت و بی‌پروایی نماز جمعه را ترک نماید، فاسق شمرده می‌شود.