صفحه نخست آداب و رسوم اسلامی خطبه های جمعه (۱۴) اهمیت و فضیلت اتباع و پیروی از سنت پیامبر

(۱۴) اهمیت و فضیلت اتباع و پیروی از سنت پیامبر ج

اطاعت و پیروی نمودن از سنت پیامبر ج ، راضی و تسلیم‌شدن به احکام و فرامین وی، عمل‌نمودن به رهنمود‌ها و ارشادات وی، نه تنها یکی از بزرگترین لوازم ایمان داشتن به پیامبر ج به شمار می‌رود بلکه اطاعت و پیروی‌نمودن از وی در انجام‌دادن عبادات و سایر شعایر دینی، دومین اساس دین مقدس اسلام نیز به شمار می‌رود، زیرا دین اسلام بر دو قاعدۀ بسیار مهم بنا شده است که قاعدۀ و یا اساس اولش همانا عبادت و بندگی خداوند، و اساس دومش همانا اطاعت و پیروی نمودن از رسولش می‌باشد.

همانطوری‌که اطاعت و پیروی نمودن از پیامبر ج و سنتش علاوه بر اینکه یکی از لوازم ایمان و اساسات عمدۀ دین مقدس اسلام به شمار می‌رود همچنان یگانه راه رسیدن به هدایت، فلاح و نجات از فتنه‌های گوناگون و بالآخره نایل‌شدن به بهشت برین و حیات جاودانی، تنها در اثر اطاعت و پیروی از رسول الله ج تحقق می‌یابد.

و بر همین اساس خداوند متعال در سورت‌ها و آیات متعدد قرآن کریم، و پیامبر ج احادیث و روایات متعدد با شیوه‌های مختلف مسلمانان را به پیروی نمودن از سنت پیامبر ج توصیه و تأکید نموده است که نکات عمدۀ آن در طی عناوین ذیل، بیان می‌گردد.

***