صفحه نخست آداب و رسوم اسلامی خطبه های جمعه قول راجح در مسألۀ زیارت زنان:

قول راجح در مسألۀ زیارت زنان:

در این شکی نیست که هر گروه برای تقویۀ دیدگاه‌های خود دلایلی را ارائه می‌دارند، اما عدۀ زیادی از محققین با استناد به دلایل متعدد شرعی از جمله اصل پذیرفته شدۀ سد ذرایع که بیرون‌شدن زنان به زیارت سبب مرتکب‌شدن برخی اعمال حرام و ناشایسته و همچنان سبب در فتنه واقع‌شدن برخی مردان می‌گردد، و همچنان با توجه به اینکه حکمت جو از زیارت در حق زنان یک امر مخفی و پوشیده است، و دعا در حق میت بدون زیارت هم امکان پذیر است.

با توجه به نکات فوق و نکات دیگری، عدۀ زیادی از محققین همان قول اول یعنی حرام بودن زیارت زنان را ترجیح داده‌اند [۴۱].

[۴۱] شفاء الصدور فی زیارة المشاهد والقبور (ص: ۸۳ – ۸۴).