مفهوم شرعی زیارت قبور:

منظور از زیارت قبور همانا بیرون‌شدن و رفتن به طرف قبر و یا قبرستان بطریقۀ شرعی، و به غرض دعا و استغفار در حق اموات، و اخذ درس و عبرت از وضعیت ایشان و قبرستان، می‌باشد.