۳- حفظ الهی:

یکی از آثار عمدۀ عبادت همانا حصول حفظ الهی است، چنانچه پیامبر ج در یک توصیۀ بسیار جامع خود به پسر کاکاشان فرمودند: «احْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظْكَ، احْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ...». (سنن الترمذی ت بشار)، (۴/۲۴۸)، (۲۵۱۶). «خدا را (احکام و مقررات خدا را) حفظ کن خداوند ترا حفظ می‌کند».

و در یک روایت دیگر چنین آمده است: «...احْفَظِ اللهَ يَحْفَظْكَ، احْفَظِ اللهَ تَجِدْهُ أَمَامَكَ، تَعَرَّفْ بِاللهِ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفْكَ فِي الشِّدَّةِ...» [۳۷]. المعجم الکبیر للطبرانی، (۱۱/۱۲۳)، (۱۱۲۴۳). «اگر تو احکام خدا را حفظ کردی خداوند ترا حفظ می‌کند و ترا یاری می‌رساند، در وقت راحت و آسایش خدا را بشناس او ترا در وقت سختی و پریشانی می‌شناسد».

حفظ و نگهبانی خداوند از بنده‌اش در صورتی‌که بنده‌اش حدود و احکام پروردگارش را مراعات نماید، طوری‌که بدن و مال و اولادش را شامل می‌شود، همچنان حفاظت دین او را از هر گونه شبهات گمراه‌کننده و خواهشات نفسانی دربر می‌گیرد، چنانچه یکی از نمونه‌های حفظ پروردگار را در قصۀ سه نفری‌که در غار پناه برده بودند می‌توان ملاحظه کرد.

و از جملۀ عبادات: نماز، زکات، روزه و حج بیت الله است که هر یکی از آن‌ها در زندگی فرد مسلمان اثر بسیار خوب و مؤثری دارد.

[۳۷] سنن ترمذی، ص: ۴۰۹ (۲۵۱۶). با سند صحیح.