۲- اقسام عبادت:

عبادت به معنی شرعی آن چهار بخش دارد: