۱- تعريف عبادت:

عبادت و عبودیت به معنى اظهار خضوع و فروتنى است، البته تواضع، خضوع، تعظیم و احترام مراتب و درجاتى دارد که آخرین درجه و بالاترین مرحلۀ آن همان عبادت است.