اضرار و عواقب زشت شرک:

شرک ظلمت و تاریکى است که در وجود آن هیچ گونه امید نجات نیست، و تمام حرکات انحرافى و ضد الهى از آن سر چشمه می‌گیرد، همان‌گونه که توحید اساس تمام حرکت‌هاى سالم و سازنده است، بنابر این محور اصلى فعالیت‌هاى پیامبر ج و سایر پیامبران . موضوع توحید و مبارزه با شرک بوده است.

مهم‌ترین اضرار و پیامد‌هاى شرک در نقاط زیر خلاصه می‌گردد: