شرک در اصطلاح شريعت:

شرک از دیدگاه شریعت عبارت است از: همتا قرار دادن براى الله در اموریکه از خواص او تعالى است، و یا در انجام عبادت چیزى غیر خدا در نظر گرفته شود.