توحيد ربوبيت:

کلمۀ ربوبیت با الحاق«یا» و «تاى» مصدرى از لفظ «رب» گرفته شده که این کلمه از نظر استعمال لغوى به چندین معانى از جمله مفاهیم ذیل اطلاق می‌گردد:

مربی (تربیه و پروش کننده)، مالک (صاحب ملک)، سید (آقا، بادار)، مصلح (اصلاحگر) و معبود (قابل پرستش).