ب- معنی شهادتين:

مفهوم: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»:

بخش اول «شهادتین» که«لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»است دورکن اساسی دارد:

۱-«لَا إِلَهَ»هرنوع عبادت را از هرمخلوقی جز الله نفی می‌کند.

۲-«إِلَّا اللَّهُ»تنها الله أ را مستحق و سزاوار تمام عبادت‌ها معرفی می‌کند.

پس مفهوم«لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» اینست: هیچ کسی و هیچ چیزی جز الله متعال سزاوار عبادت و پرستش نیست.

یعنی: هرچیزیکه از نظر شرع بر آن اطلاق عبادت می‌گردد، و به هرشکلی که باشد چه به شکل:

دعا، قربانی، نذر، نماز، روزه، بیم، امید، یاری خواستن و توکل نمودن، و چه غیر آن، همه و همه مخصوص به الله، ومنحصر به ذات پاک او است.

و هیچ یکی نه پیامبر آن، و نه فرشتگان مقرب درگاه الهی، و نه نیکان و.... با او در این امور شریک نیست.