رکن اول: شهادتین:

از حدیث جبریل و حدیث عبدالله بن عمر استفاده می‌شود که شهادتین نخستین رکن و اساس دین اسلام است که از آن به «کلمۀ توحید»، «کلمۀ اخلاص» و «کلمۀ شهادت» نیز تعبیرمیگردد.