مشخصات کتاب

ترجمه فارسی اللؤلؤ والمرجانجلد سوم


تأليف:

محمد فؤاد عبدالباقی


مترجم:

ابوبکر حسن زاده