مشارکت در فتوحات

حسین س در سپاهی که به فرماندهی سعید بن العاص به گرگان و همچنین سپاهی که با عبدالله بن ابی السرح به آفریقا گسیل داشته شد، همراه بود [۸۴]، و در لشکری که تقریبا در سال ۲٧ هـ هنگامی که عبدالله بن ابی السرح والی مصر بود، در شمال آفریقا به پیروزی‌هایی نایل آمد، همراه بود. [۸۵]

و در سال ۳۰ هـ با لشکری که به فرماندهی سعید بن العاص [۸۶] به جنگ طبرستان رفتند، همراه بود و علاوه بر وی اصحابی دیگر مانند حسن، عبدالله بن عباس، عبدالله بن عمر، عبدالله بن عمرو بن العاص، و عبدالله بن زبیر نیز همراه بودند [۸٧].

وهم چنین در لشکری که در زمان معاویه بن ابی سفیان س به فرماندهی یزید بن معاویه به قسطنطینیه گسیل داشته شد، همراه بود [۸۸].

[۸۴] نگا: تاریخ طبری، حوادث سال ۲۶ و ۳۰ هـ. [۸۵] البدایة والنهایة (۸/۴۱) ط. المعارف با اندکی تصرف. آن سپاه به عبادله معروف بود؛ زیرا عبادله‌ی اربعه: ابن زبیر، ابن عمر، ابن عباس، و ابن عمرو بن العاص در آن حضور داشتند. [۸۶] تمام مصادر او را فرمانده‌ی لشکر معرفی کرده‌اند و شهرهای زیادی توسط او فتح شد. [۸٧] المنتظم (۵/٧). [۸۸] البدایة والنهایة (۸/۱۵۱) ط. المعارف، تاریخ الاسلام ص ۱۰۴، و تاریخ دمشق (۱۴/۱۲٧).