فقه و روایت حدیث

حسین س عالم و فقیه و جزو مفتیان صحابه بود، ابن قیم الجوزیه در «اعلام الموقعین عن رب العالمین» ایشان را جزو فقهای صحابه که کمتر فتوا داده‌اند بر می‌شمارد [٧٧].

وی در روایت حدیث نیز چنین بود، از رسول الله ص و پدر خویش و سایر صحابه روایات اندکی دارد همانند بسیاری از صحابه که به کثرت روایت شهرت ندارند، علتش به نظر من دو چیز است:

[٧٧] إعلام الموقعین (۱/۱۲) ط. مکتبة الکلیات الأزهریة.