ولادت

حسینس - بنابه مشهورترین قول- پنجم شعبان سال چهارم هجری در مدینه؛ شهر پیامبر ص دیده به دنیا گشود [۴].

واقدی درباره‌ی فاصله زمانی میان ولادت حسین س و برادرش حسن س می‌گوید: پس از پنجاه روز از ولادت حسن س، فاطمه ل به حسین باردار شد [۵].

قتاده می‌گوید: پس از یک سال و ده ماه از ولادت حسن س، ماه ششم سال پنجم هجری حسین به دنیا آمد [۶].

طبرانی و ابن عساکر از جعفر بن محمد (الصادق) از پدرش باقر چنین نقل کرده‌اند که: (میان ولادت حسن س و به شکم افتادن حسینس فقط یک طهر فاصله بود) [٧].

حافظ بن حجر عسقلانی در توضیح این روایت می‌گوید: (شاید وی ده ماهه به دنیا آمده و یا طهر دو ماه به طول انجامیده است) [۸].

[۴] الإصابة (۲/۵۴٧)، و الاستیعاب، ص ١٨٤. [۵] الاستیعاب، ص ١٨٤. [۶] سابق. [٧] المعجم الکبیر (۳/٩۴)، و تاریخ ابن عساکر (۱۴/۲۵۶).این روایت مرسل است اما احتمال دارد که این مطلب از خاندان حسین س نقل شده باشد که باقر / آن را بازگو کرده است. [۸] الإصابة (۲/۵۴٧)، در یکی از نسخه‌های خطی الإصابة چنین آمده است: اگر حسن در رمضان و حسین در شعبان به دنیا آمده باشد احتمال می‌رود که نه ماهه به دنیا آمده، و نفاس تا دو ما به طول انجامیده است.