مشخصات کتاب

حقیقت زندگی حسین شهید
تأليف:

محمد سالم الخضر


مترجم:

گروه علمی فرهنگی موحدین