صفحه نخست تاریخ اسلام درسهایی از مدرسۀ رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم آنچه روزه را باطل می‫کند‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

آنچه روزه را باطل می‫کند‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

‬‬‬‬ از آن حضرت ثابت است که؛ خوردن، و نوشیدن، [۱٩۱] و استفراغ و حجامه (خارج کردن خون فاسد از جسم) باعث باطل شدن روزه‫ی روزه‫دار می‫شود.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ وبه حکم قرآن جماع (همبستری با همسر) نیز روزه را چون خوردن و نوشیدن باطل می‫کند. و در مورد سرمه بچشم زدن هنگام روزه هیچ حکم ثابتی از پیامبر خدا ج روایت نشده. و از ایشان ثابت شده که با دهان روزه مسواک می‫زده‫اند.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ـ و امام احمد آورده است که آن حضرت ج در حالیکه روزه داشتند آب روی سرشان می‫ریختند.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

‬‬‬‬ ـ و با دهان روزه مضمضه و استنشاق (شستن دهان و بینی در هنگام وضوء و غسل) می‫کردند، البته روزه‫دار را از زیاده روی در استنشاق منع می‫کردند. (تا مبادا آب از راه بینی‫ وارد حلق شود).‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ـ امام احمد می‫گوید: هیچ روایت درستی در دست نیست که نشان دهد پیامبر خدا ج با دهان روزه حجامه می‫کرده‫اند. (خارج کردن خون فاسد از جسم)‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ـ همچنین هیچ روایت درستی نیست که نشان دهد آن حضرت ج از مسواک زدن در اول روز یا آخر آن منع کرده باشد.

[۱٩۱] و آنچه در حکم خورد و نوش است. چون؛ آمپول‌های خوراکی یا مقوی.