چهارم: دفاع از او..

این از مهمترین حق‌های پیامبر اکرم ج در زمان زندگی و پس از وفات‌شان است.

در زمان زندگی‌شان؛ یاران و شاگردان مکتب رسالت به بهترین صورت این حق را بجای آوردند. اما پس از وفاتشان؛ این حق را می‫توان با دفاع از راه و رسم و روش و سنت او چنانچه مورد هجوم کینه توزان، و یا تحریف نادانان، و یا زبان کجی و دست درازی دشمنان قرار گرفت، بجای آورد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

‬‬‬‬ وهمچنین با دفاع از شخصیت والا و مقام ارجمند وبزرگوارانه‫ی ایشان چنانچه ابله و نادانی با زشتی و مسخره به ایشان اشاره کرد، و یا ایشان را بگونه‫ای ناشایست وصف نمود.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

‬‬‬‬‬‬‬‬ متأسفانه امروزه شب تاریک نادانی و جهالت بر جهان لنگر انداخته و ابلهان و نادانان بسیاری با روش‌های موذیانه و شیطانی خود به ساحت رسول خدا ج و به دین والای پروردگار یکتا و به مسلمانان می‫تازند، و چهره‫ی زیبا و سعادت آفرین اسلام را مسخ گونه جلوه می‫دهند.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ بر هر مسلمان واجب است در برابر این حمله‫های زهراگین کینه توزان قد علم کند، و با تمام توان و نیرو و با استفاده از همه‫ی وسائل فن آوری از ساحت و مقام پیامبر اکرم ج دفاع کند، و دروغ دروغگویان، و مکر و حیله‫ و نیرنگ و بهتان اهریمنان را به حلقوم‌شان بازگرداند.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬