پاکی اصل آن حضرت ج

اصالت خانوادگی آن حضرت جای بحث ندارد. ایشان از بنوهاشم و از سلاله‫ی قریش هستند. یعنی از بالاترین و سرشناسترین نسب‌های عرب. و از اهل مکه ـ محبوبترین جای زمین نزد پروردگار ـ.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

‬‬‬‬ پروردگار یکتا می‫فرمایند:‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

‬‬‬‬ ﴿ ٱللَّهُ أَعۡلَمُ حَيۡثُ يَجۡعَلُ رِسَالَتَهُۥۗ[الأنعام: ۱۲۴].

«خداوند بهتر می‌داند که (چه کسی را برای پیامبری انتخاب و) رسالت خویش را به چه کسی واگذار میکند».‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

‬‬‬‬ ابوسفیان؛ سردار قریش قبل از اسلامش در مقابل هرقل پادشاه رومیان به بزرگی و اصالت و شرافت پیامبر خدا ج اعتراف کرد. در قصه‫ مشهوری که هرقل برخی از تاجران مکه و ابوسفیان را پیش خود خواند، و در مورد رسول الله ج پرسشهایی مطرح ساخت، از آن جمله این بود که از نسب خانوادگی پیامبر خدا ج پرسید. ابوسفیان در جواب گفت: او در بین ما عربها از جایگاه و مکانت خانوادگی بالائی برخوردار است. هرقل گفت: همیشه پیامبران از بین خانواده‫‌های با اصالت ملتهایشان برانگیخته می‫شوند [۴]‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ و پیامبر خدا ج دراین باره می‫فرمایند: «خداوند متعال از بین فرزندان حضرت ابراهیم، فرزندشان اسماعیل را انتخاب نمود. و از بین فرزندان اسماعیل کنانه را، و از بین فرزندان کنانه قریش را، و از بین قریش بنی هاشم را، و مرا از بین بنی هاشم انتخاب کرد» [۵]. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

‬‬‬‬ و از پاکی نسب و اصالت آن مقام والای نبوت است که خداوند پدر و مادرش را در آن جامعه‫ی دگرگون از زنا و فاحشگی حفظ نمود. و آن حضرت ثمره‫ی ازدواجی پاک بدور از پلیدی زنا و رابطه‫های نامشروع است.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ آن حضرت ج می‫فرمایند: «من از ازدواجی پاک بدنیا آمده‫ام، و هیچ بوئی از پلیدیهای روابط نامشروع جاهلیت از زمان آدم ÷ تا اینکه پدر و مادرم مرا بدنیا آوردند، به من نچسپیده است» [۶].‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

‬‬‬‬‬‬‬‬ و در روایتی دیگر آمده که آن حضرت ج فرمودند: «از زمان پدرم آدم÷ تا بدین دم از ازدواج مشروع و بدور از روابط نامشروع بدنیا آمده‫ام» [٧]. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

‬‬‬‬ ابن سعد و ابن عساکر آورده‫اند: کلبی/ گفته است: پانصد تا از مادران پیامبرج را برشمردم، و در آن‌ها هیچ زنی که به چیزی از روابط نامشروع و زشت متهم باشد نیافتم.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

‬‬‬‬ منظورش از پانصد تا از مادران؛ مادر بزرگها و مادران مادر بزرگها، و مادر بزرگ‌های مادر بزرگها و ... از طرف پدر و مادر است.

ماه فروماند از جمال محمد
سرو نباشد به اعتدال محمد
قدر فلک را کمال و منزلتی نیست
در نظر قدر با کمال محمد
آدم و نوح و خلیل و موسی و عیسی
آمده مجموع در ظلال محمد
عرصه‌ی گیتی مجال همت او نیست
روز قیامت نگر مجال محمد

‬‬‬‬ [۴] به روایت امام بخاری و امام مسلم نیشابوری. [۵] به روایت امام مسلم نیشابوری. [۶] به روایت امام طبرانی در اوسط، و ألبانی این روایت را حسن دانسته است. [٧] به روایت ابن سعد. ألبانی نیز روایت را حسن شمرده است.