مشخصات کتاب

درسهایی از مدرسۀ رسول الله
تأليف:

عادل بن علی الشدی


مترجم:

نور محمد امراء