آتشی که مردم را به محشر سوق می‌دهد

آخرین نشانه از نشانه‌های بزرگ قیامت، آتش عظیمی است که از سرزمین (عدن) یمن بیرون می‌شود، و مردم را بسوی سرزمین محشر سوق می‌دهد.

در حدیث حذیفه آمده است:

«و آخرین آن‌ها آتشی است که از یمن بیرون می‌شود، و مردم را به سوی سرزمین محشر می‌راند» [۱٧۰].

طبق روایاتی که از رسول خداص آمده است، سرزمین شام سرزمین محشر می‌باشد.

رسول اللهص بسوی سرزمین شام اشاره کرد، و فرمود:

«اینجا حشر می‌شوید، اینجا حشر می‌شوید، اینجا حشر می‌شوید، سواره، پیاده و برچهرهای‌تان» [۱٧۱].

بعد از ظهور آن نشانه‌های بزرگ، و دگرگون شدن نظام جهان، و از بین رفتن شریعت، و ویران شدن کعبه، و خراب شدن شهر مدینه، و وفات مؤمنان؛ قیامت ناگهان بر پا می‌شود.

و هنگامی که قیامت بر پا می‌شود، تنها اشرار و فاسقان باقی هستند، و قیامت بر آن بر پا می‌شود.

والحمد لله رب العالمین


راه نومیدی گرفتم رحمتم دل می‌دهد
کای گنه کاران هنوز امید عفو ست از کریم
گر بسوزانی خداوندا سزای فعل ماست
ور ببخشی رحمتت عامست و احسانت قدیم
گرچه شیطان رجیم از راه انصافم ببرد
همچنان امید عفو میدارم برحمن رحیم
آنکه جان بخشید و روزی داد و چندین لطف کرد
هم ببخشاید چو مشتی استخوان باشیم رمیم

التماس دعای خیر

دکتر حسین تاجی گله داری

۲۰جمادی اول ۱۴۲٧هـ

[۱٧۰] صحیح مسلم (۲٩۰۱). [۱٧۱] مسند احمد (۴/۴۴۶) .