خسوف سه‌گانه

خسف: یعنی فرو رفتن در زمین.

هر چند که خسف‌های مختلفی رخ داده است، چنان‌که ما در نشانه‌های کوچک قیامت ذکر کردیم، اما این سه خسف که از علامات بزرگ بشمار می‌آید هنوز بوقوع نپیوسته است:

در حدیثی که حذیفه بن أسیدس از رسول خداص درباره نشانه‌های دهگانه قیامت روایت کرده آمده است:

«... و ثلاثة خسوف، خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزیرة العرب، سه خسف صورت می‌گیرد، خسفی در مشرق، و خسفی در مغرب و یک خسف دیگر در جزیرة العرب خواهد بود» [۱۵۳].

ام سلمهل می‌گوید:

از رسول خداص شنیدم که فرمود:

«بعد از من خسف (فرورفتن) در مشرق، و خسف در مغرب و در جزیرة العرب رخ خواهد داد» عرض کردم:

آیا در زمین خسف صورت می‌گیرد در حالی که افراد صالح میان ما وجود دارند؟.

فرمود:

«هرگاه اهل زمین پلیدی و خباثت بسیاری مرتکب شوند» [۱۵۴].

[۱۵۳] صحیح مسلم (۲٩۰۱). [۱۵۴] طبرانی روایت کرده است. (مجمع زوائد ۸/۱۱).