هلاکت یأجوج و مأجوج

در صفحه گذشت ذکر شد که خداوند یک نوع کرم بر آنان مسلط می‌کند، و بر اثر آن هلاک می‌شوند، در روایات دیگر آمده:

«حضرت عیسی و یارانش در محاصره هستند، تا جای که یک سر گاو نر برایشان از صد دینار امروز شما، بیشتر ارزش دارد... بعد از هلاک یأجوج و مأجوج در سر تا سر زمین جای وجود ندارد، مگر اینکه اجساد آنان افتاده است، و همه جا از بوی متعفن آنان پر شده است، آنگاه عیسی بن مریم و یارانش به درگاه خدا دعا می‌کند.

پس خداوند پرندگانی همچون گردنهای شتر می‌فرستد که آن‌ها را بر می‌دارند، و هر جای که خدا بخواهد می‌اندازند.

آنگاه خداوند باران تندی را می‌فرستد و زمین را از آثار آنان پاک می‌کند، سپس به زمین امر می‌کند، گیاهانت را برویان، و برکت‌هایت را برگردان، پس در آن ایام گروهی از یک انار سیر می‌شوند، و در سایه گل و پوست آن می‌نشینند.

و خداوند در همه چیز برکت می‌دهد بطوری که یک شتر شیرده گروهی زیاد از مردم را کفایت می‌کند، و یک گاو شیرده برای یک قبیله کافی است، و شیر یک گوسفند شیرده، برای تعداد بیشماری کفایت می‌کند» [۱۵۲].

[۱۵۲] صحیح مسلم (۲٩۳٧).