وفات و مکان دفن حضرت عیسی÷:

ابو هریرهس از رسول خداص روایت می‌کند که فرمود:

«... پس آنچه خدا بخواهد، عیسی خواهد ماند، سپس وفات می‌کند، و مسلمان بر او نماز می‌خوانند، و او را دفن می‌کنند» [۱۴۰].

درباره جایگاه دفن ایشان؛ در برخی روایت آمده است که در مدینه وفات می‌کند، و کنار قبر رسول خداص دفن می‌گردد [۱۴۱].

[۱۴۰] مسند احمد (۲/۵٧۶) و سنن ابوداود (۴۳۲۴). و حدیث صحیح است. (سلسله احادیث صحیحه ۲۱۸۲) [۱۴۱] به کتاب «مدینه شهر پیامبر» بقلم نویسنده رجوع فرمائید.