صفت و جایگاه نزول حضرت عیسی÷:

در حدیثی که نواس بن سمعان از رسول خداص روایت کرده است آمده:

«آنگاه خداوند حضرت عیسی بن مریم را می‌فرستد، پس نزد مناره سفید در شرق دمشق، در حالی که دستانش را بر بال‌های دو فرشته گذاشته و دو لباس زرد رنگ برتن دارد فرود می‌آید...» [۱۳۸].

امام ابن کثیر می‌نویسد:

مناره در شرق دمشق؛ در کنار جامع اموی قرار دارد، و هنگامی که می‌آید وقت نماز می‌باشد، و نماز اقامه شده، امام مسلمانان می‌گوید:

ای روح الله ! بفرماید نماز بخوانید.

حضرت عیسی می‌فرماید:

شما خودتان پیش امام باشید...

امام ابن کثیر می‌افزاید:

در سال ٧۴۱ هجری مسلمانان آن مناره را با سنگ‌های سفید، با اموالی که از نصارا گرفته بودند، تجدید بنا و باز سازی کردند، و این خود یکی از معجزات آشکار رسول خداست، که خداوند چنین مقدر نمود، که بوسیله اموال خود نصارا؛ این مناره تجدید بنا گردد، تا عیسی÷ در کنار آن فرود آید، و خوک را بکشد، و صلیب (رمز نصارا) را بشکند، و از آنان جزیه نپذیرد، پس یا باید مسلمان شوند، و یا کشته گردند، و همچنین حکم باقی کفار اینگونه است [۱۳٩].

[۱۳۸] صحیح مسلم (۲٩۳٧). [۱۳٩] علامات یوم القیامة (النهایة) (ص۱۸۸).