مدت مکث و ماندنش در زمین:

نواس بن سمعانس روایت می‌کند که رسول خداص روزی درباره دجال صحبت فرمودند، و آنقدر ما را بر حذر داشتند، که ما گمان کردیم، که اکنون دجال در گوشه‌ای از نخلستان است.

در دنباله همین حدیث آمده:

ما از رسول خداص پرسیدیم:

ای رسول خدا ص، او چه مقدار در زمین می‌ماند؟

فرمودند: «چهل روز، که یک روز آن مانند سال است، و یک روز دیگر آن مانند یک ماه است، و یک روز دیگر آن مانند یک هفته می‌باشد، و باقی روزهایش مانند روزهای عادی شماست...» [۱۲٧].

[۱۲٧] صحیح مسلم (۲۱۳٧).