مکان خروج دجال:

در باره‌ی مکان خروج دجال، روایتی آمده است که: «دجال از سر زمین مشرق؛ جای که آن را خراسان می‌نامند بیرون می‌شود» [۱۲۵].

و در روایت دیگر: «از یهودیه اصفهان خارج می‌شود، و هفتاد هزار از یهود اصفهان او را بدرقه و همراهی می‌کنند» [۱۲۶].

[۱۲۵] سنن ترمذی (۲۲۳٧) و آلبانی آن را صحیح دانسته است. [۱۲۶] صحیح مسلم (۲٩۴۴) و مسند احمد (۳/۲۸۳ و ۴/۲٩۵). و به فتح الباری (۱۳/۱۱۳) رجوع کنید.