خروج دجال

خروج دجال یکی از نشانه‌های عظام و بزرگ قیامت است، و فتنه و آزمایشی است که خداوند بندگانش را در دنیا مبتلا می‌سازد، تا خالص از ناخالص جدا گردد، چه فتنه‌ای بزرگ‌تر از این که مخلوقی ادعای خدای کند؟!.

خداوند بر دست او خوارق العاداتی ظاهر گرداند، و آمدن دجال زمانی خواهد بود که قحط سالی همه جا فرا گرفته، مردم گرسنه هستند، بارانی از آسمان نمی‌بارد، گیاهی سبز نمی‌شود، در آن هنگام مسیح دجال خروج می‌کند.

و ادعای خدای دارد، به آسمان می‌گوید: باران ببار، سپس می‌بارد، به زمین می‌گوید:

گیاه برویان، زمین می‌رویاند، ولی بدان ای مسلمان؛ که او دجال کذاب است، و در این دنیا تا زنده هستی، پروردگارت را نخواهی دید، و هرگز نباید فراموش کرد، که دجال یک چشمش کور است، و پروردگارت کور نیست، تمام پیامبرانامت‌های خود را از او برحذر داشته‌اند، و رسول اکرمص نیز در احادیث بسیاری ما را از فتنه دجال بر حذر داشته، و صفات او را برایمان بیان کرده است، «و همیشه در نمازش؛ از شر فتنه دجال، به خدا پناه می‌برد» [۱۱۶].

و فرموده‌اند که: «هرگاه از تشهد فارغ شدید، از چهار چیز به خدا پناه بخواهید: از عذاب جهنم، و از عذاب قبر، و از فتنه زندگی و مرگ، و از شر مسیح دجال» [۱۱٧].

و همچنین فرموده:

«هر کس ده آیه آخر سوره کهف را بخواند از فتنه دجال محفوظ می‌ماند» [۱۱۸].

و در برخی الفاظ: «از اول سوره کهف» آمده است.

دجال: یعنی بسیار دروغگو، تلبیس کننده، و دجال فردی است از بنی آدم که دارای صفات مخصوص است که در احادیث ذکر شده است، و در آخر الزمان خارج می‌شود، ما در اینجا پاره ای از آن روایات را ذکر خواهیم کرد.

۱- سمرة بن جندبس روایت می‌کند رسول خداص فرمود: «قسم به خدا قیامت بر پا نمی‌شود، تا اینکه سی نفر دروغگو خارج شوند، و آخرین آن‌ها دجال یک چشم است که چشم چپ او کور است» [۱۱٩].

۲- و در حدیث حذیفهس آمده است:

«دجال چشم چپش کور است، و موهایش بسیار است، با او بهشت و دوزخ است، پس دوزخش بهشت، و بهشتش دوزخ است» [۱۲۰].

۳- و در حدیث انسس آمده است، که رسول خداص فرمود:

«چشم او کور است، و پروردگار شما کور نیست، میان پیشانی او کافر نوشته شده است» [۱۲۱].

و در برخی الفاظ آمده:

آنگاه رسول خداص (ک ف ر) را حرف، حرف خواندند، و فرمودند: «هر مسلمانی آن را می‌خواند» [۱۲۲].

گفتنی است که درباره اوصاف چشم دجال آمده که: چشم راستش کور است، و مانند دانه انگور بیرون آمده، و درباره چشم چپش آمده که کور است، برخی روایاتی که درباره «چشم راست» آمده ترجیح می‌دهند.

قاضی عیاض می‌گوید:

هر دو چشمان دجال معیوب است، و همه‌ی روایات صحیح است [۱۲۳].

۴- در صحیح مسلم: حدیثی طولانی از فاطمه بنت قیسل، روایت شده که رسول خداص مردم را جمع نمود، سپس سخنرانی فرمود، و در آن آمده:

«تمیم داری که قبلاً نصرانی بوده، مسلمان شده، و درباره دجال حکایتی برایم گفته است، همانند آنچه که من برای شما بیان کرده بودم».

در این حدیث آمده که: تمیم داری هنگامی که در دریا بودند، طوفانی شدند، و به جزیره‌ای نامعلوم رفتند، و در آنجا انسان قوی هیکلی را دیدند، که دستانش مقید و با زنجیر به گردنش بسته شده، و پاهایش نیز، و میان هر دو زانوهایش با آهن قفل زده شده است، آنگاه او از آنان درباره اخبار عرب، پیامبر آنان پرسید، سپس از نخل بیسان، و دریاچه طبریه، و از چشمه زغر پرسید.

سپس به آنان گفت:

من مسیح دجال هستم، و نزدیک است که به من اجازه خروج داده شود، در همه‌ی سرزمین‌ها جز مکه و طیبه سیر می‌کنم، این دو شهر بر من حرام است؛ هرگاه قصد رفتن به آنجا نمایم، فرشتگان مرا از آنجا دور می‌کنند... [۱۲۴].

[۱۱۶] صحیح بخاری (٧٩۸) وصحیح مسلم(۵۸٧). [۱۱٧] صحیح مسلم (۵۸۸). [۱۱۸] امام مسلم (۸۰٩) روایت کرده است. [۱۱٩] حدیث صحیح است احمد (۵/۲۲) و بیهقی (۳/۳۳٩) روایت کرده است. [۱۲۰] صحیح مسلم (۲٩۳۴). [۱۲۱] صحیح بخاری (٧۱۳۱). [۱۲۲] صحیح مسلم (۲٩۳۳). [۱۲۳] به فتح الباری (۱۳/۱۰۵-۱۰۴) و شرح صحیح مسلم (٩/۲٩۴) رجوع کنید. [۱۲۴] به صحیح مسلم (۲٩۴۲) رجوع کنید.