۳٧- خروج قحطانی

در آخر الزمان فردی از قبیله قحطان خارج می‌شود؛ حکومت و رهبری امت را بدست می‌گیرد.

ابوهریرهس از رسول خداص روایت می‌کند که فرمود:

«قیامت بر پا نمی‌شود تا زمانی که مردی از قبیله قحطان خروج کند، و مردم را با عصا براند» [۱۰۰].

برای جمله «مردم را با عصا می‌راند» دو معنا ذکر شده:

یکی خشونت و قسوت او را می‌رساند.

دومی اینکه مردم مطیع و فرمان بردار او هستند [۱۰۱].

همچنین شخصی دیگر نیز بنام «جهجاه» پادشاه و حاکم می‌شود.

رسول خداص می‌فرماید:

«زمان (شب و روز) پایان نمی‌پذیرد؛ تا اینکه فردی از موالی (غلامان آزاد شده) که به او جهجاه گویند، حاکم و پادشاه شود» [۱۰۲].

و این شخص غیر از قحطانی است، زیرا که قحطانی منسوب به قبیله قحطان از یمن است، و درباره جهجاه آمده که از غلامان می‌باشد [۱۰۳].

[۱۰۰] صحیح بخاری (٧۱۱٧) و صحیح مسلم (۲٩۱۰). [۱۰۱] فتح الباری (۶/۵۳۵) و تذکره قرطبی (۵۳۰). [۱۰۲] صحیح مسلم (۲٩۱۱) و مسند احمد (۲/۴۳۵). [۱۰۳] فتح الباری (۶/۵۴۵) و تحفة الأحوذی (۶/۴۸۳).