۳۲- مرگ ناگهانی (و سکته)

مرگ ناگهانی یکی از نشانه‌های قیامت است؛ که امروزه بسیار دیده می‌شود، که فرد سالم و تندرست و بدون هیچگونه ناراحتی ناگهانی فوت می‌کند، و در عصر امروز بنام سکته قلبی نامیده می‌شود.

انس بن مالکس روایت که رسول خداص فرمود:

«از نشانه‌های قیامت ... اینکه مرگ ناگهانی بسیار گردد» [٩۲].

[٩۲] طبرانی روایت کرده است (مجمع الزوائد ٧/۳۲۵).