۳۱- زیاد شدن زنان و کم شدن مردان

یکی دیگر از نشانه‌های قیامت اینست؛ که تعداد مردها کم شود، و تعداد زنان افزوده گردد.

انس بن مالکس می‌گوید:

رسول خداص فرمود:

«از نشانه‌های قیامت: اینکه علم (دین) کم شود، و جهل و نادانی زیاد گردد، و زنا آشکار شود، و زنان بسیار گردند، و مردها کم شوند، طوری که یک مرد سرپرستی پنجاه زن را بعهده دارد» [٩۰].

گفتنی است که؛ مراد از «پنجاه» حقیقت عدد نیست بلکه هدف کثرت است، زیرا که در حدیث دیگر آمده:

«...ويری الرجل الواحد يتبعه أربعون امرأة يعذن به...».

« ... یک مرد دیده می‌شود که ۴۰ زن همراه اویند و به او پناه می‌آورند...» [٩۱].

[٩۰] صحیح بخاری (۵۲۳۱) و صحیح مسلم (۲۶٧۱) . [٩۱](صحیح بخاری (۱۴۱۴) و صحیح مسلم (۱۰۱۲) و به فتح الباری (۱/۱٧٩) رجوع شود.