۳۰- کم شدن افراد صالح

یکی دیگر از نشانه‌های قیامت؛ کم شدن افراد صالح می‌باشد، بطوری که افراد صالح و نیکوکار وفات می‌کنند، و افراد شرور و بدکار باقی می‌مانند، و بر آنان قیامت بر پا می‌شود.

در حدیث آمده است:

«قیامت بر پا نمی‌شود تا زمانیکه خداوند اهل خیر و افراد صالح از روی زمین بر دارد، آنگاه مردمانی پست باقی بمانند که نه کار معروفی را می‌شناسند و نه کار زشتی را انکار می‌کنند ...» [۸٩].

[۸٩] مسند احمد (۲/۲۱۰ ) و مستدرک حاکم (۴/۴۳۵).