۲٩- زنان پوشیده‌ی عریان

یکی دیگر از نشانه‌های قیامت اینست؛ که زنان از پوشش و لباس اسلامی بیرون آیند، و طرزی لباس بپوشند که بدنشان ظاهر و نمایان باشد.

عبدالله بن عمروب روایت می‌کند که شنیدم رسول خداص می‌فرمود: «در آخر امت من مردانی خواهند بود، که بر مرکب‌های سوار می‌شوند..، کنار دروازه‌های مساجد پیاده می‌شوند، زنانشان (کاسیات عاریات) اند، با وجود اینکه لباس پوشیده‌اند لخت هستند.

(موهای آنان) بر سرشان مانند کوهان شتر است،آنان را لعنت کنید که ملعون هستند...» [۸٧].

در حدیث دیگر فرموده است:

«از نشانه‌های قیامت اینست؛ که لباس‌های آشکار می‌شود، که زنان آن را می‌پوشند، که با وجود پوشش لخت هستند» [۸۸].

این احادیث از معجزات رسول خداص بشمار می‌آید، زیرا چنان‌که پیشگوئی فرموده بودند واقع گردیده است.

«کاسیات عاریات» با وجود لباس لخت بودن؛ دو معنا و مفهوم دارد:

یکی اینست که شفاف و نازک باشد.

دوم اینکه تنگ و چسپیده به بدن باشد.

در هر دو صورت پوشش و حجاب رعایت نشده است.

[۸٧] مسند احمد (شماره ٧۰۸۳) تحقیق احمد شاکر. [۸۸] مجمع زوائد (٧/۳۲٧).